Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Konsultacje społeczne dokumentu pn. "Program Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030"

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2023 roku, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w dniu 26 maja 2023 roku rozpoczynają  się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Program Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030".

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi / wnioski do ww. dokumentów w dniach od 26.05.2023 roku do 16.06.2023 roku:

  • w postaci elektronicznej poprzez formularz online dostępny pod adresem: https://forms.gle/foCDuUChMm7KSEX79
  • formularz w wersji edytowalnego pliku zamieszczono także w Biuletynie Informacji Publicznej – po pobraniu i uzupełnieniu formularz należy przesłać na adres: wpr@um.ostrowiec.pl.
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Biuro Obsługi Interesanta –  (sala zielona, stanowisko nr 2), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

„Program Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030” (PEE) jest dokumentem planistycznym o wartości strategicznej. Jego głównym celem jest budowa świadomego społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju poprzez wytyczenie kierunków dla edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie miasta, koordynację działań podejmowanych w przedmiotowym zakresie przez różne podmioty oraz wzmocnienie potencjału eko-edukacyjnego Ostrowca Świętokrzyskiego.  

W ramach Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030 (PEE) przygotowano również harmonogram działań edukacyjnych PEE, spis pomocy dydaktycznych PEE oraz scenariusze zajęć lekcyjnych PEE.

PEE to ważny krok w kształtowaniu ostrowieckiej świadomości ekologicznej. Ze względu na znaczenie powyższych kwestii zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag / wniosków do:

  • projektu "Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030";
  • projektu „Harmonogramu działań edukacyjnych PEE”;
  • projektu „Spisu pomocy dydaktycznych PEE”;
  • projektu „Scenariuszy zajęć lekcyjnych PEE”.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są pod linkiem: https://oc.atmoterm.pl/s/bjhbNWqoDj8Cv1H 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach  "Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030".

PEE2 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności