Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o otwartym naborze na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza nabór na  Członków Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie Uchwały Nr LXXXVI/117/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania, oraz Zarządzenia Nr V/43/2024 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,  Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Komitetu Rewitalizacji. 

 

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, prowadzących swoją działalność na terenie objętym procesem rewitalizacji, tj. części osiedli: Częstocice, Denków, Hutnicze, Kamienna, Kuźnia, Ludwików, Pułanki,  Spółdzielców, Śródmieście i Trójkąt. Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Komitet Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji. 

 

Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcje opiniodawczo - doradcze dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Zadania Komitetu Rewitalizacji to przede wszystkim:

 1.  wyrażanie opinii oraz podejmowanie inicjatyw i proponowanie rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 
 2. uczestniczenie w inicjowaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego związanych z rewitalizacją na obszarze Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
   

 

Komitet Rewitalizacji będzie liczył  nie mniej niż 14 i nie więcej niż 25 pełnoletnich członków reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym: 

 •  nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym także radnych miejskich i osiedlowych;
 • nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji;
 • nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą;
 • nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 przedstawicieli Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub jednostek / spółek mu podległych.

 

Jedna osoba/podmiot może być przedstawicielem tylko jednej z grup interesariuszy. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny

 

Zgłoszenie kandydatów:

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje w formie pisemnej deklaracji zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Wzór deklaracji oraz klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 

Termin składania deklaracji zgłoszenia: 22.01.2024 r. - 09.02.2024 r.

Sposób i miejsce składania deklaracji zgłoszenia:

 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Sala Zielona, stanowisko nr 2, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dopiskiem na kopercie „KOMITET REWITALIZACJI”,
 • na adres email wpr@um.ostrowiec.pl, po uprzednim zeskanowaniu wypełnionej i podpisanej deklaracji zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną. 

 

Szczegółowe informacje i stosowne dokumenty dostępne są do pobrania poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Nasze Miasto → Plany, programy, zamierzenia → Gminny Program Rewitalizacji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu  Świętokrzyskim.

 

W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się pod numerem telefonu (41) 267-22-50 lub na adres email: piesak.beata@um.ostrowiec.pl

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności