Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW

 

Od 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr LIII/127/2021 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat obowiązują następujące stawki opłat:

     

  • w przypadku metody ustalenia opłaty od liczby mieszkańców gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób – stawka opłaty wynosi 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
  • w przypadku metody ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób – stawka opłaty wynosi 99,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.


Dodatkowo mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  

  • w wysokości 1,00 zł od mieszkańca, w przypadku metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
  • w wysokości 5,00 zł od gospodarstwa domowego, w przypadku metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób.

 

Warunkiem ww. częściowego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego, zbieraniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz wyliczenie przysługującego zwolnienia. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono nową deklarację.

 

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (na przykład  za miesiąc kwiecień musimy zapłacić do 15 maja).
 
Opłaty uiszcza się bez wezwania na podstawie złożonej do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Opłat można dokonywać:

  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank Santander Bank Polska S.A. o  numerze:  18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych;
  • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat  w kasach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Pliki do pobrania: