Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Eko Ostrowiec

DOTACJE Z ZAKRESU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

 

WYMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA
I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

 

 

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w związku z uchwałą Nr XLIV/31/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2021 roku (z późn. zm. ) w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji,  zachęca mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Na podstawie ww. uchwały można składać wnioski na:

1) likwidację nieekologicznego urządzenia (systemu) ogrzewającego budynek albo ogrzewającego budynek i podgrzewającego wodę użytkową w budynku oraz przyłączenie tego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,    

2) wymianę nieekologicznego urządzenia (systemu) ogrzewającego budynek albo ogrzewającego budynek i podgrzewającego wodę użytkową w budynku na ekologiczne urządzenie (system) ogrzewające budynek albo ogrzewające budynek i podgrzewające wodę użytkową w budynku,

3) wykonanie albo całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w związku z likwidacją nieekologicznego urządzenia (systemu) ogrzewającego budynek albo ogrzewającego budynek podgrzewającego wodę użytkową w budynku celu przyłączenia tej instalacji do sieci ciepłowniczej albo połączenia tej instalacji z ekologicznym urządzeniem (systemem) ogrzewającym budynek albo ogrzewającym budynek i podgrzewającym wodę użytkową,   

4) instalację systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby konsumpcyjne, w tym do zasilania ekologicznych urządzeń (systemów) ogrzewających budynek albo ogrzewających budynek i podgrzewających wodę użytkową w budynku,

5) instalację pompy ciepła do celów ogrzewania budynku albo ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej w budynku.

Dotacja nie może obejmować kosztów realizacji poniesionych przed rozpatrzeniem wniosku, jego zaopiniowaniem i zawarciem umowy.

 

W przypadku zmiany ogrzewania dotacja jest przyznawana w sytuacji zupełnej likwidacji starego węglowego pieca na rzecz innego systemu ogrzewania z przyjaznego środowisku, np. kotły gazowe, elektryczne, lub podłączenie się do MEC.  Warunkiem zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji celowej jest posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości objętych inwestycją  zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Dotacji na montaż paneli  fotowoltaicznych i instalację pompy ciepła pomp nie udziela się, jeżeli po zrealizowaniu inwestycji objętej wnioskiem, w budynku pozostanie jakiekolwiek nieekologiczne urządzenie (system) ogrzewające budynek albo ogrzewające budynek i podgrzewające wodę użytkową w budynku. 

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala Zielona stanowisko nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Ekologii i Infrastruktury, ul. Jana Głogowskiego 3/5,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku budżetowym należy składać Prezydentowi Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 30 września danego roku, nie później
jednak niż przed zakończeniem realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania dotacji można uzyskać telefonicznie pod numerem (41) 26 72 187.