Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Eko Ostrowiec

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym powstającym w gospodarstwach domowych?

Odpady tego rodzaju są zaliczane do kategorii odpadów niebezpiecznych i nie mogą już być wyrzucane do ogólnych pojemników na odpady, za nieprzestrzeganie tego zakazu grożą kary grzywny.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje gminy do zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości pozbywania się odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z nieruchomości, zapewnienie ich przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania odpadów
w inny sposób. 

Zasadny postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi
pochodzącymi z gospodarstw domowych. 

Zużyty sprzęty elektryczny i elektroniczny można (bez ponoszenia dodatkowych opłat):

- oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Jana Samsonowicza 18E, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski),
- wystawić dwa razy w roku przed nieruchomość w ramach wiosennej i jesiennej zbiórki wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- wrzucić do jednego z 10 czerwonych pojemników ustawionych na terenie miasta.   

Lokalizacja pojemników:

1)      ul. F. Chopina przy boisku Orlik,

2)      ul. Świętokrzyska przy MOPS,

3)      os. Ogrody przy placu zabaw na ul. Dziewulskiego,

4)      os. Stawki – pomiędzy Publicznym Przedszkolem nr 21, a Publiczną Szkołą Podstawową nr 14,

5)      ul. Trzeciaków – parking przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1.

6)      ul. Kopernika 26,

7)      os. Pułanki – parking przy ul. Jasińskiego,

8)      os. Rosochy 93,

9)      os. Słoneczne 13,

10)    os. Rosochy 12 (parking przy ul. Chrzanowskiego).