Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.)

INFORMACJA
dotycząca przekształcenia z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność


Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 i poz. 2540) z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W rozumieniu w/w ustawy grunty zabudowane na cele mieszkaniowe stanowią nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi (bloki), w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
  • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (bloki) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (tylko w przypadku gdy budynki te wraz z budynkiem mieszkalnym znajdują się w jednej księdze wieczystej).


Dla użytkowników wieczystych nieruchomości spełniających w/w przesłanki zostaną wydane z urzędu w 2019r. zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które będą zawierały m.in. informację o wysokości opłaty za przekształcenie, terminie i sposobie jej wnoszenia.

Na wniosek właściciela zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być wydane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.

Nadmienia się, iż opłata za przekształcenie zastąpiła opłatę za użytkowanie wieczyste i będzie wnoszona przez okres 20 lat w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wyjątkowo termin wniesienia opłaty za przekształcenie za rok 2019 upłynie w dniu 29 lutego 2020r.

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć roczną opłatę za przekształcenie na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty powinny być wnoszone dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Po otrzymaniu w/w zaświadczenia, w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie, dotychczasowi użytkownicy wieczyści mogą zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia. Opłata jednorazowa odpowiada kwocie pozostałej do spłaty – jest równa iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/12/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 994) osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych mogą otrzymać bonifikatę od opłaty za przekształcenie, w przypadku wniesienia tej opłaty jednorazowo.

Bonifikata wynosi:

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019r.,

50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2020r.,

40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2021r.,

30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2022r.,

20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2023r.

10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2024r.

Bonifikata przysługuje w przypadku braku zaległości wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości – w odniesieniu do nieruchomości objętej przekształceniem.

Aby uzyskać bonifikatę, należy zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego uregulowania opłaty za przekształcenie. Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od w/w zgłoszenia poinformuje na piśmie właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie, udzielonej bonifikacie oraz kwocie przypadającej do zapłaty po udzieleniu bonifikaty.

Osoby będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych mogą wystąpić z wnioskiem o bonifikatę, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r. poz. 916 z późn. zm.).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości z urzędu, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, które Gmina jest zobowiązana przekazać do Sądu w terminie 14 dni od daty wystawienia. Wpis obejmować będzie ujawnienie prawa własności w dziale II księgi wieczystej oraz ujawnienie roszczenia Gminy o opłatę za przekształcenie w dziale III księgi wieczystej. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu – wpisu prawa własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Św, ul. Jana Głogowskiego 3/5, sala zielona stanowisko nr 3 lub w Wydziale Mienia Komunalnego pod numerem telefonu (41) 26 72 230.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.