Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://um.ostrowiec.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, ale strona posiada wersję kontrastową,
 • na stronie nie zawsze zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • prawidłowa hierarchia nagłówków nie zawsze została zachowana

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Żułtek, zultek.halina@um.ostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 267 22 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jedno wejście bez utrudnień. Przy trzech wejściach schody.
 2. Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych z dostępem na wszystkie kondygnacje nowej części budynku. Korytarze spełniają normy szerokości. Jedna klatka schodowa spełnia normy szerokości, druga nie spełnia norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. W wewnątrz budynku jest pochylnia. Sala konferencyjna wyposażona jest w pętlę indukcyjną. W Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach obsługi dostępne są przenośne pętle indukcyjne. Brak informacji głosowych.
 4. Budynek posiada informację o rozkładzie pomieszczeń w postaci planu tyflograficznego. Zastosowano ścieżki naprowadzające do sal, w których odbywa się obsługa Interesantów oraz elektroniczną tablicę ogłoszeń.
 5. Wejścia do budynku oznakowane są w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 7. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 8. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 10. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta i przy Sali konferencyjnej.

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Urząd Stanu Cywilnego, Siennieńska 47, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Przy dwóch wejściach schody, przy obydwóch wejściach znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych. Dostępne są przenośne pętle indukcyjne.
 4. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej strony ulicy, naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury – 3 miejsca.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. Przygotowywany jest projekt na przebudowę i rozbudowę budynku.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848