Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Eko Ostrowiec

Rejestr Działalności Regulowanej

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 r. poz. 250) przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W celu uzyskania takiego wpisu przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wniosek powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).".

 

Powyższe oświadczenie powinno także zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (opłata nie dotyczy przedsiębiorcy, który na dzień 1 stycznia 2012r. posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości);
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł, jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu w rejestrze;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie reprezentującej przedsiębiorcę.