Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wydaje sie dla terenu, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje ją na wniosek inwestora prezydent miasta, a dla terenów zamkniętych (m.in. ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) – wojewoda.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Może o nią wystąpić zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i osoba zainteresowana jej nabyciem.

Decyzję o warunkach zabudowy można uzyskać, jeśli:

* co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (chodzi m.in. o gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, linię zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu);
* teren posiada dostęp do drogi publicznej;
* istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
* teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
* decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Zasad powyższych nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
Decyzja o warunkach zabudowy określa: rodzaj inwestycji, a także warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie: warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji; wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich; ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych; linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.
Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

W celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12.

Wniosek powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb
w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 kopie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmującej obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszy niż 50m, z zaznaczonym terenem inwestycji i obszarem oddziaływania inwestycji oraz postulowaną zabudową (zaznaczoną na 1 egz. kserokopii mapy zasadniczej), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, o którą występuje się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 1,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie w imieniu wnioskodawcy,
(w przypadku ustanowienia takiego pełnomocnictwa),
- zapewnienia gestorów sieci na dostawę mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków sanitarnych).
- w przypadku planowanej inwestycji, zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku należy również dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z chwilą złożenia wniosku obowiązuje opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w wysokości 598 zł (zapłata w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta – SANTANDER BANK Polska S.A.  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 5a, nr konta: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220) oraz ewentualnie opłata od złożonego pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł;

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- decyzje o warunkach zabudowy tylko na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego, którego wniosek dotyczy,
- pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin wydania decyzji i sposób jej odbioru:  
Decyzja zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami).
Decyzja zostanie wydana wnioskodawcy w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko Nr 12, lub zostanie przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Możliwość wniesienia odwołania:
Wnioskodawcy i stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                   

Uprawomocnienie decyzji:
Uzyskanie potwierdzenia, że w/w decyzja stała się ostateczna, tzn. żadna ze stron postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, nie wniosła odwołania i decyzja podlega wykonaniu można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 12.

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złożyć wniosek.

Wniosek powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) w przypadku inwestycji kubaturowych:
-     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
-     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
b) w przypadku inwestycji liniowych:
-     określenie postulowanego przebiegu planowanej inwestycji,
-     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 kopie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, o którą występuje się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Wardyńskiego 1;
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie w imieniu wnioskodawcy w przypadku ustanowienia takiego pełnomocnictwa;
- zapewnienia gestorów sieci na dostawę mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków sanitarnych).
- w przypadku planowanej inwestycji, zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku należy również dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z chwilą złożenia wniosku obowiązuje opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 598 zł (zapłata w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta – SANTANDER BANK Polska S.A.  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 5a, nr konta: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220) oraz ewentualnie opłata od złożonego pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł;

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej!

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tylko na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
- pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej;

 Termin wydania decyzji i sposób jej odbioru:  
Decyzja zostanie wydana w terminie 65 dni od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami).
Decyzja zostanie wydana wnioskodawcy w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko Nr 12, lub zostanie przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:
Zawartość wniosku i przesłanki do wydania pozytywnej decyzji określają:
- przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,

Możliwość wniesienia odwołania:
Wnioskodawcy i stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                   
Uprawomocnienie decyzji:
Uzyskanie potwierdzenia, że w/w decyzja stała się ostateczna, tzn. żadna ze stron postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, nie wniosła odwołania i decyzja podlega wykonaniu można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 12.

 

Pliki do pobrania

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.