Środowiskowe uwarunkowania inwestycji

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zmiany w procedurach oddziaływania na środowisko.

Od 1 stycznia 2017r. wchodzi w życie większość zmian wprowadzanych ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.) odnoszących się do procedur oddziaływania na środowisko. Najistotniejsze zmiany dla Inwestora dotyczą zakresu karty informacyjnej przedsięwzięcia, zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagań jakie muszą spełnić osoby uprawnione do ich sporządzania. Ponadto nowe przepisy wprowadzają administracyjne kary pieniężne.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi:
 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (art. 62a cytowanej ustawy) powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, tj.:
a) rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;

b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaj technologii;

d) ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;

e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;

f) rozwiązania chroniące środowisko;

g) odzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;

h) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko;

i) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

j) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;

k) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko;

l) prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Powyższe dane uwzględnia formularz karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiący załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań obowiązujący od 01.01.2017r.

 

2. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko składany przez Inwestora musi być zgodny z art. 66 w brzmieniu obowiązującym od 01stycznia 2017r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74a cytowanej ustawy autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (lub kierownikiem zespołu autorskiego) będzie mogła być osoba która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
- nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych;

- nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi;

- nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska;

- nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia
i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu.
Autor (kierujący zespołem autorów) sporządzający raport ma obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu w/w wymagań pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu powinna być zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Inwestor zobowiązany będzie określić we wniosku, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane będzie jako instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

4. Administracyjne kary pieniężne nakładane będą na inwestora za naruszenie warunków, wymogów czy obowiązków określonych w decyzjach środowiskowych związanych z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia. Organem właściwym do wymierzania kar będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wysokość kary zależna będzie od liczby i wagi stwierdzonych naruszeń w wysokości od 500 do 1 000 000 zł (dział VIIA cytowanej ustawy).

Uwaga:
W przypadku przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515r. 1890r.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  jest jedną z obowiązkowych decyzji administracyjnych, jakie inwestor musi uzyskać w ramach procesu inwestycyjnego, tj.„zezwolenia na wykonanie inwestycji”.

Wymóg uzyskania tej decyzji wynika z przepisów określonych ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013r. poz1235 ze zmian.) i dotyczy planowanych:
a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw.I grupa), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenie raportu OOŚ jest obligatoryjne.
b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw.II grupa), jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostanie stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (postanowienie prezydenta po zasięgnięciu opinii właściwych organów).

Przedsięwzięciem w rozumieniu przepisów jest: zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie wykorzystania terenu, w tym w tym również na wydobywaniu kopalin.

O tym, do której kategorii ma zostać zakwalifikowane dane przedsięwzięcie decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r  poz. 71 t.j.).

Decyzja środowiskowa jest pierwszą decyzją rozpoczynającą proces inwestycyjny. Poprzedza ona inne decyzje administracyjne - katalog takich decyzji zawiera art.72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i są nimi min.in.:decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzja pozwolenie na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; zgłoszenie budowlane, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Kolejność ta jest istotna, ze względu, że decyzja środowiskowa wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, determinując już na samym jego początku wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa posiada charakter „rozstrzygnięcia wstępnego” względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnej inwestycji .

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Zasadą jest, że dla jednego przedsięwzięcia wydawana jest jedna decyzja środowiskowa, również wtedy, gdy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie większej liczby decyzji inwestycyjnych lub uzyskiwane są odrębne decyzje dla poszczególnych etapów jego realizacji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie w/w decyzji lub zgłoszeń (art.72 ust.1 cytowanej ustawy). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia,w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być przeniesiona na inny podmiot,  za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana i jeżeli nowy podmiot przyjmuje warunki zawarte w tej decyzji. Cesji dokonuje organ administracji, który wydał przedmiotową decyzję.

Decyzja musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym planowana jest inwestycja, o ile na tym terenie obowiązuje m.p.z.p..
Więcej informacji jak załatwić sprawę w przewodniku interesanta.

 

Zmiany przepisów
Zmiany w zakresie wymaganych dokumentów będących załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od 24 grudnia 2015r. obowiązują nowe załączniki do wniosku dotyczące Inwestorów ubiegających się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.)

Zamiast załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia należy przedkładać mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Dotychczas wnioskodawca zobowiązany był do przedkładania wypisów z rejestru gruntów. Wprowadzona zmiana dopuszcza również inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imięi nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zmiany dotyczą również terminów „używalności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (6 lat jako termin podstawowy i 10 lat dla inwestycji realizowanych etapowo, zamiast dotychczasowych terminów odpowiednio 4 i 6 lat). Przepis ma zastosowanie również do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przed wejściem w życie wymienionej nowelizacji.

Kontakt:
Justyna Firmanty - Inspektor
Referat ds. planowania przestrzennego
Wydział Planowania i Rozwoju
pok. 117, tel. (041) 26 72 132

Pliki do pobrania

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.