Lokalizacja miasta

Lokalizacja miasta

mapa okolic Ostrowca Świętokrzyskiego z przebiegiem dróg
mapa Ostrowiec Świętokrzyski jest położony w południowo-wschodniej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego. Miasto jest zlokalizowane w połowie odległości między Krakowem a Warszawą. Największe aglomeracje Polski znajdują się w odległości około 180 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.

Położenie miasta wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 50° 56’ N; 21° 23’ E.

Główną drogą dojazdową do miasta jest droga krajowa numer 9

Przez miasto przebiega ważna droga krajowa nr 9, która jest częścią międzynarodowej trasy E371. DK9 biegnie z Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski i Rzeszów łącząc się z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku. Jest to główna droga dojazdowa do miasta, stanowiąca zarazem najkrótsze połączenie do autostrady A4 w Rzeszowie (węzeł Rzeszów Centralny).

Ostrowiec Świętokrzyski w zasięgu 4 dróg krajowych: DK9, DK74, DK79, DK42


W promieniu 20 km od Ostrowca Świętokrzyskiego przebiegają następujące drogi krajowe:

Droga krajowa nr 74
DK74 łączy drogę ekspresową S8 z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. DK74 będzie przyszłą drogą ekspresową S74 łączącą się z drogą ekspresową S19 w Nisku. Droga przebiega w odległości 17 km od Ostrowca Świętokrzyskiego łącząc się w Opatowie z DK9.


Droga krajowa nr 79
DK79 łączy Warszawę z Krakowem i Katowicami. Droga przebiega w odległości 20 km od Ostrowca Świętokrzyskiego łącząc się w Czekarzewicach z drogą wojewódzką nr 754.


Droga krajowa nr 42
DK42 łączy drogę krajową nr 9 (węzeł Rudnik) z drogą ekspresową S7 w Skarżysku-Kamiennej oraz dociera do ważnej drogi krajowej nr 1 w Radomsku (przyszła autostrada A1). Droga przebiega w odległości 15 km od Ostrowca Świętokrzyskiego łącząc się w Rudniku z DK9.


Droga krajowa nr 9
Główny szlak komunikacyjny przechodzący przez miasto bezpośrednio łączący się w swoim przebiegu z DK42, DK74, A4.

Ostrowiec Świętokrzyski w pobliżu dwóch dróg ekspresowych S7 i S74


S7
W Skarżysku-Kamiennej – 48 km od Ostrowca Świętokrzyskiego – przebiega droga ekspresowa S7 łącząca północ oraz południe Polski. S7 stanowi główne połączenie między Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Aktualny czas przejazdu DK9 i DK42 z Ostrowca Świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej wynosi 50 minut. Docelowo jest planowana budowa drogi krajowej nr 9 i nr 42 do standardu drogi dwujezdniowej klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) na odcinku od Skarżyska-Kamiennej, przez Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski aż do planowanej obwodnicy Opatowa.

S74
Zaledwie 15 km będzie dzieliło Ostrowiec Świętokrzyski od planowanego przebiegu drogi ekspresowej S74 i DK9, stanowiących obwodnicą Opatowa. Oznacza to, że w ciągu 15 minut będzie można dotrzeć do głównego węzła drogowego w Opatowie, a następnie kontynuować podróż w kierunku drogi ekspresowej S19 albo S8. Budowa odcinka drogi ekspresowej S74, od Kielc do Niska wraz obwodnicą Opatowa jest planowana do realizacji w latach 2018-2025. Inwestycja znajduje się w rządowym "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023" (z perspektywą do 2025 r.).

Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (tzw. mała obwodnica – budowa V etapu Zagłoby)


W ramach zadania planowany jest odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9 będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało już w 2010 roku liczbę 22 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa. Budowa tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego została wpisana do rządowego ,,Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)". Na podstawie tego dokumentu realizację inwestycji przewiduje się w latach 2019-2021. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy drogi.

mapa programu budowy dróg

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Planowane inwestycje drogowe w ciągu drogi krajowej nr 9 i 42 w Ostrowcu Świętokrzyskim


Budowa dwujezdniowej drogi nr 42 i 9 o na odcinku Brody – Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach przygotowuje do realizacji inwestycję polegającą na budowie dwujezdniowej drogi nr 42 i 9 o na odcinku Brody – Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to tzw. zachodnia obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na podstawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wybrany został II wariant przebiegu obwodnicy omijający obszary chronione Natura 2000, jakimi są Wzgórza Kunowskie.

Nowa droga 2x2, klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), o długości 27 km, przebiegać będzie przez powiaty starachowicki, ostrowiecki i opatowski. Na terenie gmin Brody, Bodzechów, Kunów, Ostrowiec, Sadowie. Początek inwestycji znajduje się na granicy gmin Brody i Kunów. Do Rudnika nowa trasa ma biec po śladzie istniejącej drogi 42. Dalej trasa prowadzi według nowego obwodnicowego przebiegu poprzez miejscowości Chmielów, Świrna, Szewna. Projektowana droga łączy drogi 42 i 9 poprzez węzeł Rudnik. Następnie nowa droga odchodzi od istniejącej drogi nr 9, omija Nietulisko Fabryczne i łączy się ponownie z istniejącą drogą nr 9 w miejscowości Nietulisko Małe, aby biec po jej śladzie na długości około 4 km, po czym dochodzi do węzła Rudka. Kolejny odcinek nowej drogi o długości około 18 km biegnie nowym śladem najpierw po południowej stronie istniejącej drogi nr 9 omijając od strony zachodniej Ostrowiec Świętokrzyski, następnie po koło 11 km nowa trasa przecina istniejącą drogę krajową, przechodzi na jej zachodnią stronę, by w efekcie połączyć się z nowoprojektowaną obwodnicą Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74.

Na łącznej długości około 21 km droga przebiega po nowym śladzie, a na długości 6 km po istniejącym śladzie drogi nr 42 i nr 9.

W ramach inwestycji powstaną :

 • 4 węzły z Rudniku ( na połączeniu drogi nr 9 i nr 42 z włączeniem drogi powiatowej i gminnej), Rudce, Szewnej (na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 751), Miłkowie (na połączeniu planowanej drogi krajowej z istniejącą drogą nr 9)
 • 4 skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane w Nietulisku Małym, Kunowie, Jacentowie i Bogusławicach,
 • 8 mostów w ciągu drogi głównej i 5 mostów na drogach bocznych,
 • 10 wiaduktów w ciągu drogi głównej i 7 wiaduktów w ciągu dróg bocznych,
 • 4 tunele dla pieszych,
 • 5 zbiorników retencyjnych,
 • 33 przejścia dla zwierząt średnich i małych,
 • ekrany akustyczne o łącznej długości 7,7 km.


Poza ostrowieckim odcinkiem, całego zadania polegającego na budowie dwujezdniowej drogi krajowej nr 42 i 9 na odcinku Skarżysko-Kamienna–Opatów, kolejnymi etapami są:


Budowa Obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42
Przedmiotem projektu jest budowa 12 km obwodnicy miasta Wąchock i miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42. Planowana inwestycja rozpoczyna się za granicami administracyjnymi Skarżyska-Kamiennej i w całości przebiega przez teren miasta i gminy Wąchock. Inwestycja ta będzie realizowana po 2020 roku.

 

Przejście przez Starachowice
W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 42 (DK42) na odcinku przejścia przez miasto Starachowice oraz budowa drogi po nowym śladzie w Starachowicach i na terenach miejscowości m.in.: Kuczów, Jabłonna, Krynki, Styków i Brody w gminie Brody oraz w niewielkim fragmencie na terenie obrębu Rataje - gmina Wąchock i obrębu Rzepin Pierwszy i Dąbrowa - gmina Pawłów. Łączna długość analizowanego odcinka drogi krajowej nr 42 wynosić będzie 15 km.

 

Drogi wojewódzkie


Powiązanie miasta z siecią dróg krajowych i międzynarodowych tworzy droga krajowa nr 9, z którą krzyżują się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego drogi o ważnym znaczeniu regionalnym, z kierunku:


Droga wojewódzka nr 754 – Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Solec nad Wisłą

DW754 łączy drogę krajową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim z droga krajowa nr 79 w Czekarzewicach. Następnie biegnie nowo wybudowanym mostem na rzece Wiśle w Kamieniu, gdzie przechodzi w drogę wojewódzką nr 747 i prowadzi do Konopnicy i łączy się z drogą ekspresową S19 pod Lublinem. DW754 została zmodernizowana w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego”. Inwestycja została zakończona w grudniu 2018 roku. DW754 odgrywa istotną rolę w obsłudze ruchu turystycznego i tranzytowego.


Droga wojewódzka nr 755 – Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów – Zawichost – Kosin

DW755 łączy drogę krajową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim z drogą krajową 79 w Ożarowie oraz z drogą krajową nr 74 w Bałtówce. Droga wojewódzka nr 755, mimo swojej niewielkiej długości liczącej zaledwie 36 km, posiada bardzo ważne znaczenie gospodarcze i tranzytowe. DW 755 została zmodernizwoana latach 2014 - 2019 roku w ramach trzech zadań inwestycyjnych:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Ćmielów
 • Drugi etap inwestycji będzie polegał na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wykonaniu obwodnicy Ćmielowa
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów na odcinku Ćmielów – Ożarów: etap III B.Droga wojewódzka nr 751 – Suchedniów – Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski

DW751 łączy się w Nowej Słupi z drogą wojewódzką nr 753, która w Woli Jachowej zespala się z drogą krajową nr 74. DW751 i DW753 jest głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym stolicę województwa świętokrzyskiego – Kielce – z drugim pod względem wielkości miastem w województwie świętokrzyskim – Ostrowcem Świętokrzyskim.

Komunikacja kolejowa


Dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa przebiegająca przez miasto łączy je z jednej strony z dużym węzłem kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, a z drugiej z Tarnobrzegiem, Rzeszowem i Przemyślem. W Ostrowcu Świętokrzyskim oprócz stacji kolejowej osobowej odbywają się kolejowe przeładunki towarów.

Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska – Końskie – Stąporków – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – Tarnobrzeg – Dębica.

Od 2010 roku trwa systematyczna modernizacja odcinka Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Tarnobrzeg – Sobów – Sandomierz – Zalesie Gorzyckie. W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku znajdują się zapisy realizacji kolejnych inwestycji, które podniosą standard i parametry infrastruktury kolejowej linii nr 25.

Obecnie przebiegająca przez Ostrowiec Świętokrzyski linia kolejowa nr 25 posiada status linii kolejowej znaczenia państwowego w ramach Wschodniej Magistrali Kolejowej. Oznacza to, że odcinek Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz będzie zmodernizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w latach 2017–2020. Inwestycje mają na celu przebudowę infrastruktury kolejowej do prędkości V=120 km/h w ruchu pasażerskim, i prędkości V=120 km/h w ruchu towarowym. Zakres prac przewiduje również przebudowę peronów na stacjach i przystankach osobowych.

Z odjazdami i przyjazdami do stacji kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się w Sieciowym Rozkładzie Jazdy Pociągów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tabeli nr 114 i A504.

Wyszukiwarka połączeń kolejowych jest dostępna na stronie: www.rozklad-pkp.pl

Komunikacja pasażerska


PKS Ostrowiec Świętokrzyski S.A. oraz pozostałe firmy przewozowe zapewniają sprawną i regularną komunikację pasażerską na terenie trzech powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego oraz lipskiego. Dzięki rozwiniętej sieci przewozów pasażerskich mieszkańcy regionu mogą dotrzeć do Ostrowca Świętokrzyskiego w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Lokalna komunikacja pasażerska odgrywa szczególną rolę dla lokalnego rynku pracy, ponieważ usprawnia transport pracowników między Ostrowcem Świętokrzyskim a sąsiadującymi gminami i powiatami.

Ostrowiec Świętokrzyski posiada również dalekobieżne połączenia pasażerskie, z największymi ośrodkami miejskimi w Polsce. PKS Ostrowiec Świętokrzyski S.A. prowadzi regularną komunikację pasażerską zapewniając dojazd do Lublina, Łodzi, Warszawy, Krakowa, Poznania, Przemyśla, a w okresie wakacyjnym również do Jastrzębiej Góry, Łeby, Ustki, Kołobrzegu, Rabki i Zakopanego.

Miasto posiada najlepsze połączenie pasażerskie z Warszawą i Rzeszowem. Linia na odcinku od Rzeszowa do Warszawy przez Ostrowiec Świętokrzyski obsługiwana jest przez wielu przewoźników.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.