Potencjał inwestycyjny

Potencjał inwestycyjny Ostrowca Świętokrzyskiego związany jest z przemysłem metalurgicznym, elektromaszynowym, odzieżowym, budowlanym oraz rolno-spożywczym. Wielowiekowe tradycje przemysłowe uwarunkowały lokalny rynek pracy oraz dostępność miejscowej kadry pracowniczej.

 

Potencjał ludzki , dane dotyczące rynku pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest dla potencjalnego pracodawcy bardzo atrakcyjny. Ostrowiecka oświata zapewnia wysoki poziom szkolnictwa zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego. Dzięki temu w Ostrowcu Świętokrzyskim nie brakuje ludzi solidnie wykształconych, co gwarantuje każdemu pracodawcy skompletowanie zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Duża konkurencja na rynku pracy i nowe wyzwania współczesności sprawiają, że nasze społeczeństwo - zwłaszcza młodzież, uzupełnia swoje wykształcenie oraz podnosi i rozszerza kwalifikacje. Lokalne ośrodki szkoleniowe prowadzą teoretyczne i praktyczne kursy oraz szkolenia zawodowe, które zgodnie z potrzebami pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, współfinansując je z środków Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Młodzież, w związku z wysokim poziomem kształcenia w mieście zdobywa świadectwo dojrzałości, które uprawnia do studiowania w renomowanych uczelniach najważniejszych ośrodków akademickich kraju - w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Lublinie, a także w mniejszych miastach, jak Kielce i w miejscowej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. To oni stanowią później bazę do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

dane statystyczne dotyczące liczby bezrobotnych

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Edukacja

Sieć szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim tworzą:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – niepubliczna szkoła wyższa o profilu ekonomicznym;
 • 5 liceów ogólnokształcących oraz jedno niepubliczne - umożliwiające zdobycie świadectwa dojrzałości, koniecznego do rozpoczęcia studiów wyższych;
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (technikum kształci w kierunkach: hotelarstwo, obsługi turystycznej, żywienie i gospodarstwo domowe, handlowiec, spedytor, agrobiznes, architektury krajobrazu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w kierunkach: sprzedawca, kucharz, wielozawodowych);
 • Zespół Szkół Nr 2 – technikum kształci w kierunkach: technik organizacji reklamy, technik budownictwa, technik geodeta, technik informatyk. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia kształcąca w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (technolog robót wykończeniowych)
 • Zespół Szkół Nr 3 (THM) - technikum kształci w kierunkach: informatyk, teleinformatyk, elektronik, mechatronik, logistyk, ochrona środowiska, urządzenia i system energii odnawialnej, architektura krajobrazu.
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (technikum kształci w kierunkach: technik mechanik (specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych), technik mechanik (specjalność: w zawodzie operator obrabiarek CNC), technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich.; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kształcąca w kierunkach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, operator obrabiarek skrawających);
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim będące placówką organizującą darmową naukę w liceum dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Szkoła Policealna dla Dorosłych kształci w zakresie: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca (forma stacjonarna), asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta (forma stacjonarna), technik administracji, technik bhp, technik informatyk, technik usług kosmetycznych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie kwalifikacji: opiekun Medyczny, florysta, fryzjer, technik usług fryzjerskich, krawiec, piekarz, cukiernik, ślusarz stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, technik spedytor technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technik technologii ceramicznej, technik technologii ceramicznej. Więcej szczegółów na stronie: www.ckuostrowiec.pl lub pod nr. tel. 41 265 34 67


inne szkoły niepubliczne dla młodzieży i dorosłych, takie jak:

Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Strona www: www.cez.edu.pl

Kształcenie w zawodach:

Terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik administracji, technik informatyk - informatyka stosowana, technik BHP, technik sterylizacji, technik rachunkowości – księgowy, piekun medyczny, opiekun osoby starszej.

Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim
Strona www: www.szkola-ekspert.pl

Kształcenie w zawodach:

BHP, budownictwo ogólne, budownictwo dróg i mostów, drogownictwo, eksploatacja portów i terminali, elektronika, elektryka, ochrona osób i mienia, bezpieczeństwo publiczne, administracja państwowa agent celny, spedycja międzynarodowa, informatyka, mechanika, lakiernictwo samochodowe, elektronika samochodowa, mechatronika, telekomunikacja, transport kolejowy, administracja, ekonomia, finanse i Rachunkowość, handel, prace biurowe, prawo i administracja, reklama i multimedia, gastronomia, zarządzanie w turystyce, hotelarstwo, kelner, kucharz, technologia żywności, architektura terenów zielonych, florystyka, fryzjerstwo, kosmetyka (forma dzienna i zaoczna), wizaż, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, logistyka, spedycja międzynarodowa, turystyka międzynarodowa i krajowa, turystyka regionalna.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim
Strona www: www.zak.edu.pl

Kształcenie w kierunkach: technik administracji, rachunkowości, bhp, usług kosmetycznych, informatyk.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyski
Strona www: www.szkolykatolickie.ostrowiec.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim
Strona www: www.ostrowiec.zdz.kielce.pl

W Szkołach ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim młodzież kształci się w technikum, a dorośli w Liceum ogólnokształcącym, technikum uzupełniającym i szkole policealnej (liceum ogólnokształcące dla dorosłych, policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w kierunkach: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik organizacji usług gastronomicznych, technik administracji).

Infrastruktura techniczna

 

Sieć gazowa

Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działają trzy stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia włączone do sieci wysokoprężnej. Na obszarze miasta funkcjonują dwa systemy sieci doprowadzających gaz do odbiorców: średnioprężny (w 30 %) i niskoprężny (w 70 %). Istniejący układ sieci gazowej w Ostrowcu funkcjonuje w oparciu o gazociąg wysokoprężny (O 300 CN, 4,0 MPa relacji Sandomierz - Ostrowiec, z którego zasilana jest stacja SR1 RO i gazociąg wysokoprężny (O 350 relacji Opatów - Lubienia zasilający dwie stacje redukcyjne: SR 1 i SR2. W stacjach tych redukowane jest ciśnienie gazu z wysokiego na średnie. Gaz pod średnim ciśnieniem rozprowadzany jest po terenie miasta dla zasilania stacji i bezpośrednio do odbiorców indywidualnych. W północnej części miasta znajduje się sieć gazu niskoprężnego dla tych terenów. Alternatywą dla gazu niskiego ciśnienia jest gaz średnioprężny.

Główny układ rozdzielczy zasilający miasto:

 • gazociąg wysokoprężny 0 300 Sandomierz - Ostrowiec, kończący się przy ulicy Kolejowej
 • gazociąg wysokoprężny 0 350 Opatów - Lubienia


Stacje redukcyjne I - go °:

 • ul. Częstocice - ul. Świętokrzyska - wspomagająca górną część miasta + gmina Bodzech6w w części SR1
 • ul. Zygrnuntówka -Bodzechów w części -SR2
 • ul. Kilińskiego zasilająca górną część miasta'"- SR1RO


Stacje redukcyjne II - go °:

 • ul. Kiliriskiego - SR1 RO
 • ul. Zygmuntówka - R7
 • ul. Bałtowska - R1
 • Osiedle Pułanki (Iłżecka - Trzeciaków) - R2
 • Osiedle Rosochy (Ogrodowa - Oenków) - R3
 • ul. Grabowiecka - Chełmońskiego - R6
 • ul. Długa -- MWiK - R5


Miasto zgazyfikowane w 90 % z czego: 30 % siecią średnioprężną, a 70 % sieci niskoprężną.

Główne parametry:

 • Gaz ziemny wysokometanowy E
 • Liczba Wobbego nominalna 50 MJ/m3
 • Ciepło spalania nie mniej niż 34 MJ/m3
 • Wartość opałowa około 35,6 MJ/m3


Sieć energetyczna

 

Układ energetyczny miasta przedstawia się następująco.

Stacja sytemowa DBEE

Stacja ta zlokalizowana jest w okolicach Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Stanowi centralny punkt zasilania Ostrowca Świętokrzyskiego. Została zbudowana na napięcie 400/220/110 kV. Wykonana linia 220 kV Rożki - Niziny nie została zasilona docelowym napięciem 220 kV, lecz podano napięcie 15 kV. Napięcie 400 kV jest doprowadzane z Połańca i Kozienic. Stacja znajduje się w strefie uciążliwości huty.

Stacje transformatorowo - rozdzielcze

 • Stacja transformatorowo - rozdzielcza GPZ - 1 P17EE o napięciu pracy 110/15 kV.

Stacja zlokalizowana jest w południowej częości Ostrowca Świętokrzyskiego, w pobliżu Starego Zakładu i stanowi żródło zasilania dla odbiorców przemysłowych w południowej części miasta. Zainstalowano w niej dwa transformatory 110/15 kV o mocy 25 MW i 16 MW. Moc ta pokrywa zapotrzebowanie w energię istniejących i przyszłych odbiorców.

 • Stacja transformatorowo - rozdzielcza GPZ - 2 C36EE o napięciu roboczym 110/15 kV.

Stacja zlokalizowana jest w północnej części miasta. Zainstalowano w niej dwa transformatory o mocy 16 MW każdy. Zasila przede wszystkim tereny mieszkaniowe i rekreacyjne. Ze względu na znaczne oddalenie od terenów przemysłowych tam koncentruje się budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Tereny te wymagają znacznej rozbudowy stacji 15/0,4 kV. Znajdują się one na północ od linii wyznaczonych ulicami: Długa, Grabowiecka, Kraszewskiego, lłżecka, północną granicę osiedla Pułanki i ulicą Bałtowską.

 • Stacja transformatorowo - rozdzielcza GPZ - 3 E11 EE o napięciu pracy 110/15 kV.

Stacja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. Zainstalowano w niej pierwotnie dwa transformatory o mocy 16 MW każdy. Tak więc tereny obsługiwane przez tę stację posiadają zdecydowanie największe możliwości rozwoju koniecznoości rozbudowy stacji 110/15 kV. GPZ-3 jest stacją najnowszą i sieć kablowa i linia napowietrzna 15 kV nie są rozbudowane w stopniu wynikającym z mocy zainstalowanej w tej stacji. Tereny położone na zachód od ulicy Samsonowicza można po rozbudowie stacji 15/0,4 kV przeznaczyć lokowanie zakładów przemysłowych.

Linie wysokiego napięcia

 • Linia napowietrzna 400 kV relacji Kozienice - Stacja Systemowa
 • Linia napowietrzna 400 kV relacji Połaniec - Stacja Systemowa
 • Linia napowietrzna 110 kV relacji Stacja Systemowa - GPZ - 1 z odejoeciem do Starachowic
 • Linia napowietrzna 110 kV relacji Stacja Systemowa - Starachowice
 • Linia napowietrzna 220 kV relacji Rożki - Niziny z odgałęzieniem do Stacji Systemowej. Ze względu na likwidację stacji Niziny zasilono napięciem 15 kV.
 • Linlia napowietrzna 110 kV relacji Stacja Systemowa Sandomierz
 • Lirlia napowietrzna 2 x 110 kV relacji Stacja Systemowa - Cementownia Ożarów
 • Linia napowietrzna 110 kV relacji Stacja Systemowa - Ożarów Miasto
 • Linia napowietrzna 110 kV relacji Stacja Systemowa - Opatów
 • Linie napowietrzne 110 kV łączące GPZ - 2, GPZ -33 ze Stacją Systemową.


Główne stacje GPZ - 2 i GPZ - 3 zasilane są po stronie 110 kV w pierścieniu. Natomiast po stronie 15 kV istnieje możliwość zasilania rejonów z sąsiedniego GPZ - tu. Ostrowiec posiada 150 stacji wnętrzowych i 26 napowietrznych, które w chwili obecnej zapewniają poprawne zasilanie odbiorców.

Energetyczna sieć rozdzielcza na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 • Linie napowietrzne


Cała sieć miejska pracuje na napięciu 15 kV. Generalnie sieć rozdzielcza na terenie miasta stanowią linie kablowe. Istniejące
linie napowietrzne to przede wszystkim magistrale wychodzące z trzech GPZ - tów oraz odcinki powiązane z ciągami kablowymi, co daje możliwość zasilania dwustronnego.

 • Linie kablowe 15 kV


W sieci rozdzielczej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pracuje ponad 90 % linii kablowych 15 kV. Przeważającą część stanowią kable o izolacji papierowo - olejowej. 20 % kabli posiada jednak izolację z polietyleinu termoplastycznego. Na liniach kablowych nie notuje się przeciążeń ani nadmiernych spadków napięcia. Linie kablowe, poza kilkoma wypadkami zasilają stacje 15/0,4 kV dwustronnie.

Stacje transformatorowe 15/0.4 kV.

Na terenie miasta Ostrowca pracuje 176 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 26 napowietrznych.

Sieć ciepłownicza


Ciepło na potrzeby miejskiego sytsemu ciepłowniczego wytwarzane jest w dwóch źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 155,9 MW, należących do Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o., zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim i scharakteryzowanych jako:

 • Ciepłownia przy ul. Samsonowicza 2 wyposażona w jeden kocioł parowy typu OR 10 opalanym węglem kamiennym, trzy kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym, oraz jeden kocioł wodny typu WR25 opalanym węglem kamiennym lub zamiennie lekkim olejem opałowym , o łącznej mocy zainstalowanej 131,9 MW.
 • Kotłownia przy Alei Solidarności 10, wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 24,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym
 • Wytworzona w ciepłowni przy ul. Samsonowicza energia cieplna przesyłana jest do węzłów wymiennikowych za pośrednictwem sieci cieplnej dwuprzewodowej. Rozbudowany układ sieci umożliwia doprowadzenie ciepła do prawie wszystkich części miasta.


Parametry sieci:

 • wysokie - 136/70 oC
 • niskie - 87,2/65,4 oC


Sieć wodociągowa

 

Stan sieci wodociągowej

Stan sieci wodociągowej ocenia się jako dobry.

Struktura materiałowa :

 • przewody magistralne wykonane są z rur stalowych, z żeliwa sferoidalnego, z żeliwa szarego
 • przewody rozdzielcze wykonane są z rur PCV, żeliwnych, stalowych
 • przyłącza wody wykonane są głownie z rur stalowych ocynkowanych, z rur PE, z żeliwa


Liczba stacji uzdatniania wody - woda na ujęciu wody „Kąty Denkowskie” - nie wymaga uzdatniania.

Liczba przyłączy prowadzących do budynków - 8103 sztuk oraz 3 Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Zakład Usług Miejskich.

Ilość ujęć wody

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski zaopatrywane jest w wodę z jednego ujęcia głębinowego „Kąty Denkowskie”. Ujęcie „Kąty Denkowskie” znajduje się w odległości ca 6 km na wschód centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, na południe od drogi wojewódzkiej nr 754 prowadzącej do Solca nad Wisłą.

Wydajność ujęcia wynosi

Qsr d =24 000m3/d
Q śr h =1 000m3/h
Qmax h =1 300m3/h

Na terenie miasta jest jeden wodociąg grupowy.

Sieć kanalizacyjna


Stan sieci kanalizacyjnej na terenie miasta

Stan sieci kanalizacji sanitarnej ocenia się jako dobry.

Struktura materiałowa

 • kolektory wykonane są z rur betonowych, kamionkowych, murowane z cegły o przekroju jajowym
 • kanały zbiorcze wykonane są z rur kamionkowych, żeliwnych, PCV, betonowych
 • przykanaliki wykonane są z rur kamionkowych, z PCV, żeliwnych.


Ilość gospodarstw domowych posiadających podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego -5595 sztuk oraz 3 spółdzielnie mieszkaniowe oraz Zakład Usług Miejskich.

Gospodarki ściekowej miasta. Na terenie miasta funkcjonuje siec kanalizacyjna w systemie rozdzielczym.

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie miasta znajduje się jedna miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ulicy Mostowej 72. Typ oczyszczalni mechaniczno – biologiczna o podwyższonym stopniu usuwania związków biogennych.

 • max przepustowość obecnie wynosi - 36 tys. m3/d
 • max przepustowość po 2015 roku wynosić będzie - 37,2 tys. m3/d
 • średnia przepustowość obecnie wynosi - 14,28 tys. m3/d
 • średnia przepustowość po 2015 roku wynosić będzie - 16, 80 tys. m3/d


Otoczenie okołobiznesowe


Istotnym atutem Ostrowca Świętokrzyskiego jest dobrze rozwinięte otoczenie biznesu, które stanowią: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (www.arl.ostrowiec.pl) oraz Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (www.inkubator.arl.ostrowiec.pl). W Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje kilkanaście oddziałów i ekspozytur banków, kancelarii notarialnych, adwokackich, sieć biur rachunkowych, liczni tłumacze przysięgli. Coraz prężniej działa także samorząd gospodarczy, który reprezentowany jest przez kilka organizacji.

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Właścicielem spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, to dość specyficzny podmiot gospodarczy. Jest Spółką prawa handlowego, jednak zgodnie ze statutem prowadzi działalność non-profit. Głównym celem działania jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku w następujących aspektach:

 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Współpraca z organizacjami, jednostkami, przedsiębiorcami, samorządami na rzecz rozwoju lokalnego.
 • Rozwój wewnętrznej organizacji ARL, jako wyznacznik dla innych firm XXI wieku (polityka firmy ukierunkowana na rozwój intelektualny kadr nowoczesnej gospodarki).


Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej
Jest to nowoczesny kompleks trzech budynków:

 • Inkubatora Przedsiębiorczości
 • Centrum Biurowo Konferencyjnego
 • Ośrodka Aktywizacji Zawodowej


Głównymi celami działalności CPiAZ są:

 • stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
 • wspieranie lokalnego biznesu
 • aktywizacja zawodowa w mieście i regionie


Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ma 3,975 m2 powierzchni użytkowej jest to dwukondygnacyjny budynek o charakterze produkcyjno – usługowym do wynajęcia udostępnionesą pomieszczenia o różnych gabarytach, wyposażone we wszystkie media włącznie z dostępem do internetu:

 • 19 pomieszczeń usługowo – produkcyjnych na parterze o powierzchni do 365 m2
 • 20 pomieszczeń biurowo – usługowych zlokalizowanych na piętrze.


Przedsiębiorstwa inkubowane uprawnione są do uzyskania ulgowych stawek czynszu oraz usług świadczonych przez Inkubator

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w inkubatorze mogą liczyć na pomoc w zakresie:

 • wynajmowanie powierzchni biurowych i usługowo – produkcyjnych
 • informację i doradztwo
 • usługi wspierające biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne
 • promocję
 • pomoc w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
 • tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej


Centrum Biurowo–Konferencyjne posiada zaplecze administracyjno – usługowe do dyspozycji najemców ma 90 pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oferuje zaplecze dla sieci instytucji otoczenia biznesu, np.: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., biur rachunkowych, kancelarii prawnych, funduszy pożyczkowych, przedstawicielstw funduszy poręczeń kredytowych, punktu informacyjno – doradczego, itp. Daje to szansę na wygenerowanie nowych miejsc pracy sąsiedztwo tego obiektu w stosunku do Inkubatora Przedsiębiorczości i Ośrodka Aktywizacji Zawodowej wpływa na poprawę warunków działania firm z inkubatora i podniesienie poziomu wiedzy ich właścicieli i pracowników.

W skład Ośrodka Aktywizacji Zawodowej wchodzą:

 • sale wykładowe i konferencyjne
 • pomieszczenia administracyjne
 • sala wystawiennicza na potrzeby organizacji:
 • małych imprez targowo – wystawienniczych
 • targów pracy
 • wystaw promujących region
 • wystaw przedsiębiorstw i ich produktów
 • szkoleń dla firm sektora MŚP, mających na celu przygotowanie do skutecznego promowania się na rynkach krajowych i zagranicznych


W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy utworzono w ramach Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jest ono jedyną w województwie świętokrzyskim bezpłatną szkołą dla dorosłych, kształcącą w systemie zaocznym i wieczorowym. Bezrobotni posiadający określony zawód, obecnie nie przydatny na rynku pracy mogą przekwalifikować się i znaleźć stałe zatrudnienie.


W Ostrowcu Świętokrzyskim działa również:


Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (www.farr.pl)

Biuro w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Siennieńska 38
27-400 Ostrowiec Świętokrzyskim

tel./fax 41 247-62-61

e-mail: ostrowiec@farr.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.