Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: O Gminie

Podatki i opłaty lokalne

Budując przyjazny klimat do życia i inwestowania, w 2024 r. samorząd miasta dziewiąty raz z rzędu od 2015 r. zamroził stawki podatku od nieruchomości. W ten sposób, jako miasto posiadamy nie tylko jedne z najniższych stawek podatkowych w Polsce, ale przede wszystkim pokazujemy biznesowi, że jesteśmy wiarygodnym partnerem.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

 

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni,

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
gier i zakładów wzajemnych, gdzie stawka podatku wynosi 23,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na garaże lub na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na komórki i inne pomieszczenia gospodarcze związane z mieszkaniami, gdzie stawka podatku wynosi - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3) od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zapoznaj się z uchwałą

 UCHWAŁA NR LXXXVI/119/2023 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

 

Stawki podatku od środków transportowych w 2024 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim:

 

Zapoznaj się z uchwałą

 UCHWAŁA NR LXXXVI/120/2023 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.

 

Kontakt w sprawie podatków:

Referat Rachunkowości i Windykacji Podatkowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Referatu Kinga Mazur
tel. +48 41 26 72 142, pok. 125

Inspektor Anita Marchewka-Loranty
tel. +48 41 26 72 297, pok. 125

Inspektor Olga Galicka
tel. +48 41 26 72 153, pok. 125

Inspektor Edyta Walczyk
tel. +48 41 26 72 129, pok. 124

Inspektor Katarzyna Leszczyńska
tel. +48 41 26 72 129, pok. 124

Inspektor Marta Walczyńska
tel. +48 41 26 72 150, pok. 124

Inspektor Sylwia Gierczak
tel. +48 41 26 72 281, pok. 125