Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

studium uwarunkowań i kierunków
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), zwaną dalej „UPZP”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „Studium”, to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

W przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Nie zawiera ono przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Studium ma charakter ukierunkowujący działania gminny, wiążący przy sporządzaniu MPZP i służący koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są dwojakiego rodzaju treści. Po pierwsze informacje związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju. Po drugie wytyczne określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Studium stanowi opracowanie ukazujące gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju, pełniąc tym samym pewnego rodzaju funkcje promocji gminy.

Według UPZP, każdy ma prawo wglądu do Studium, w tym celu zostało ono również zamieszczone poniżej.

Zainteresowane osoby mogą otrzymać tzw. wypisy i/lub wyrysy ze Studium, składając stosowny wniosek. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki.

Pliki do pobrania