Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT i PIT)

Od czerwca 2018 roku obowiązuje nowy system wspierania inwestycji w Polsce. Zmodyfikowane rozwiązania zastąpiły dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Nowy instrument – decyzja o wsparciu – będzie funkcjonował równolegle do obecnych specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Dotychczasowe przepisy o SSE będą obowiązywały wyłącznie dla zezwoleń wydanych na ich podstawie.

Decyzja o wsparciu

Nowe inwestycje będą mogły korzystać ze wsparcia publicznego jedynie w oparciu o decyzję o wsparciu wydaną na mocy nowych przepisów:

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów KPA.

Nowa inwestycja

Nowa inwestycja oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

 

Specjalna strefa ekonomiczna bez ograniczeń terytorialnych

Brak ograniczeń terytorialnych w przyznawaniu pomocy publicznej dla nowej inwestycji oznacza, że tam, gdzie powstaje nowa inwestycja, tam przedsiębiorca będzie mógł starać się o ulgę w podatku dochodowym. Jednocześnie firmy nadal mogą inwestować na obszarach już objętych statusem SSE. W przypadku nowej inwestycji mikro, małych, średnich przedsiębiorców związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków
i budowli wymagany jest co najmniej 3 letni (5 letni w przypadku dużego przedsiębiorcy) okres dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne, aby na tej podstawie można było rozpocząć procedurę uzyskiwania decyzji o wsparciu nowej inwestycji.

Przykład: Rozbudowa zakładu produkcyjnego

Spółka prowadzi bieżącą działalność produkcyjną na powierzchni 1 ha na terenie Starej Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku z rozwojem przedsiębiorca planuje nową inwestycję polegającą na rozbudowie fabryki o nową halę produkcyjną na wolnej części terenu. W myśl nowych przepisów o wspieraniu nowych inwestycji, w miejscu realizacji nowej inwestycji firma będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego ( CIT) po uzyskaniu decyzji o wsparciu.

Przykład: Dzierżawa lub najem hali przemysłowej

Mały przedsiębiorca zamierza wprowadzić na rynek nowy produkt. W tym celu ponosząc wymagane nakłady inwestycyjne w zakresie zakupu linii technologicznej najmuje powierzchnię hali produkcyjnej przez okres co najmniej trzech lat. Duży przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować takim prawem przez okres 5 lat. Taki rodzaj nowej inwestycji uprawnia firmę do ubiegania się o uzyskanie decyzji o wsparciu.


Maksymalny poziom dofinansowania dla nowej inwestycji

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji jest pomocą publiczną. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 maksymalna intensywność pomocy publicznej, czyli wyrażony w procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, w przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego, wynosi:

 • 55% dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorców
 • 45% dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorców
 • 35% dla projektów inwestycyjnych dużych przedsiębiorców


Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji może być udzielana przedsiębiorcy z tytułu:

 

 1. Kosztów nowej inwestycji. Kwota wsparcia jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji, kwalifikujących się do objęcia pomocą 
lub
 1. Dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją. Kwota wsparcia liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.


Przez liczbę pracowników należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu uzyskania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji. Liczba miejsc pracy oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.

Wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz wsparcie z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją mogą być udzielane łącznie, przy czym maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Warunki uzyskania decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji

Przedsiębiorca zamierzający uzyskać decyzję o wsparciu dla nowej inwestycji zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego i jakościowego.

Kryterium ilościowe

Oznacza spełnienie minimalnych kosztów inwestycji uzależnionych od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana nowa inwestycja. W przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego i jego powiatu kwoty minimalnych nakładów inwestycyjnych wynoszą:

 

 • Mikroprzedsiębiorca – poniesienie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 000 zł (pomniejszonych o naliczony podatek VAT i akcyzowy)
 • Mały przedsiębiorca – poniesienie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 500 000 zł (pomniejszonych o naliczony podatek VAT i akcyzowy)
 • Średni przedsiębiorca – poniesienie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 2 000 000 zł (pomniejszonych o naliczony podatek VAT i akcyzowy)
 • Duży przedsiębiorca – poniesienie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 000 000 zł (pomniejszonych o naliczony podatek VAT i akcyzowy)

 

Kryterium jakościowe

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę, realizującego nową inwestycję w danym sektorze, uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 5 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów jakościowych dla nowych inwestycji w sektorze przemysłowym.

Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym

 

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Sposób spełnienia kryterium

Liczba

punktów

Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

1) sektor żywności wysokiej jakości

2) sektor środków transportu

3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych

4) sektor lotniczo-kosmiczny

5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych

6) sektor maszynowy

7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw

9) sektor usług specjalistycznych

10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych

oraz z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest realizowana planowana inwestycja.

Główne inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego:

1.      Przemysł metalowo-odlewniczy

2.      Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

3.      Zasobooszczędne budownictwo

4.      Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

5.      Technologie informacyjno-komunikacyjne

6.      Branża targowo-kongresowa

7.       Zrównoważony rozwój energetyczny

1

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Intensywność sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozumiana jako udział przychodów z tej sprzedaży w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa, jest równa co najmniej przeciętnej intensywności takiej sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej za rok kalendarzowy, ustalanej na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”.

1

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:

1) 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty:

a) działalności badawczo-rozwojowej
b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

2) zatrudnienia w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.

1

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

1

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:

1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz

2) na podstawie umowy o pracę.

1

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

1

Zlokalizowanie inwestycji:

1) w miejscowościach o statusie tzw. ,,miast średnich” (Ostrowiec Świętokrzyski posiada taki status), lub gminach graniczących z tymi miastami albo

2) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

1

Wspieranie zdobywania wykształcenia i

kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze

szkołami branżowymi, obejmujące:

1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. (Przedsiębiorca zobowiąże się, że
w okresie utrzymania inwestycji poniesie koszty szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w ramach nowej

inwestycji).

lub

2) dofinansowanie kosztów kształcenia,

lub

3) współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży (zwarcie umowę z organem

prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia

praktycznego lub uczelnią)

lub

4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę,

lub

5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum

kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi,

lub

6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium,

lub

7) kształcenie dualne,

lub

8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.

1

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad

pracownikiem, w szczególności oferowanie

pracownikom:

1) udziału w dodatkowych programach opieki

zdrowotnej wykraczających poza świadczenia

finansowane lub współfinansowane z funduszu

świadczeń pracowniczych wymagane przepisami

prawa;

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu

różnych form wypoczynku, działalności

kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,

ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

Przedsiębiorca zobowiąże się, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie on koszty świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

1

 

Warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

 Jak długo będzie obowiązywała decyzja o wsparciu?
 • 12 lat
 • 15 lat w przypadku nowych inwestycji zlokalizowanych na terenach objętych statusem SSE (bez względu na stopę bezrobocia)
Koszty kwalifikowane nowej inwestycji

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty:

 1. związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 2. ceny nabycia albo koszty wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 4. ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
 5. związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 6. ceny nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy
 • pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów nowej inwestycji, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:
 1. będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego regionalną pomoc inwestycyjną wyłącznie w zakładzie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego zakładu i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat;
 2. będą nabyte na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą;
 3. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

 

Zwolnienie przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie lokalizacji wskazanej w decyzji o wsparciu. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem lokalizacji wskazanej w decyzji o wsparciu, działalność prowadzona na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie tej lokalizacji.

Zobowiązania przedsiębiorcy po uzyskaniu decyzji o wsparciu
 • Utrzymać własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 3 lat (5 lat duży przedsiębiorca) od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;
 • Utrzymać nową inwestycję w regionie, w którym udzielono wsparcia, przez okres nie krótszy niż 3 lata (5 lat duży przedsiębiorca) od momentu, gdy cała nowa inwestycja zostanie zakończona;
 • Warunkiem korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników jest utrzymanie każdego miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lata (5 lat duży przedsiębiorca) , licząc od dnia jego utworzenia.
 • Ponoszenie opłat partycypacyjnych, uiszczanych miesięcznie od m kw. (tzw. opłata strefowa), na rzecz Zarządzającego SSE - około 0,22 zł/ m kw.

Przykład inwestycji dużego przedsiębiorcy (zatrudnienie powyżej 250 osób)

Wartość nowej inwestycji: minimum 10 mln zł
Maksymalna wielkość pomocy publicznej: 35%
Kryterium jakościowe: 6 punktów
Warunki ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego: Utrzymanie nowej inwestycji i etatów przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.

Wielkość zwolnienia z podatku dochodowego (kwota niezapłaconego podatku dochodowego): 7 000 000 zł
Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 36 842 105 zł

Przykład inwestycji średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 osób)

Wartość nowej inwestycji: minimum 2 mln zł
Maksymalna wielkość pomocy publicznej: 45%
Kryterium jakościowe: 5 punktów
Warunki ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego: Utrzymanie nowej inwestycji i etatów przez okres 3 lat od momentu zakończenia inwestycji.

Wielkość zwolnienia z podatku dochodowego (kwota niezapłaconego podatku dochodowego): 1 800 000 mln zł
Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 9 473 684 zł

Przykład inwestycji małgo przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 50 osób)

Wartość nowej inwestycji: minimum 500 000 zł
Maksymalna wielkość pomocy publicznej: 55%
Kryterium jakościowe: 5 punktów
Warunki ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego: Utrzymanie nowej inwestycji i etatów przez okres 3 lat od momentu zakończenia inwestycji.

Wielkość zwolnienia z podatku dochodowego (kwota niezapłaconego podatku dochodowego): 550 000 zł
Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 2 894 737 zł


Przykład inwestycji mikro przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 10 osób)

Wartość nowej inwestycji: minimum 200 000 zł
Maksymalna wielkość pomocy publicznej: 55%
Kryterium jakościowe: 5 punktów
Warunki ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego: Utrzymanie nowej inwestycji i etatów przez okres 3 lat od momentu zakończenia inwestycji.

Wielkość zwolnienia z podatku dochodowego (kwota niezapłaconego podatku dochodowego): 220 000 zł
Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 1 157 895 zł

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.