Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Planowania i Rozwoju

Kontakt:

Telefon: +48 41 26 72 193
E-mail: wpr@um.ostrowiec.pl


Zadania Wydziału Planowania i Rozwoju:

 1. poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla projektów planowanych do realizacji przez Gminę – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz, nietechnicznych załączników oraz aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe,
 2. pozyskiwanie i uzgadnianie informacji finansowych, technicznych oraz prawnych z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz innymi podmiotami, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy finansujących te projekty,
 3. koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wnioskowanie i uzgadnianie zakresu inwestycji infrastrukturalnych, dla których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, celem realizacji zadań własnych Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania projektów,
 4. współpraca z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącym poszczególnymi programami i funduszami – wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z tych programów oraz funduszy,
 5. monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów zawieranych z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącym programami lub funduszami udzielającymi wsparcia,
 6. współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 7. koordynacja działań związanych z realizacją celów i zadań określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programie Rewitalizacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 8. udział w opracowywaniu i aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Rewitalizacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w celu zabezpieczenia interesu prawnego Gminy oraz odpowiednich warunków do jej rozwoju,
 9. monitorowanie realizacji i bieżące dostosowywanie treści Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Rewitalizacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do aktualnych dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych, a także do wszelkich zmian wpływających w sposób istotny na perspektywy rozwoju Gminy i realizację wskazanych dokumentów,
 10. opracowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium,
 11. przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych,
 12. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przedmiocie zlecania opracowań planistycznych oraz przygotowywania projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień na wykonanie opracowań planistycznych, w tym współpraca z jednostkami projektowymi,
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 15. prowadzenie aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad realizacją zadań Wydziału wynikających z pracy w Biurze Obsługi Interesanta,
 16. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

  a) wniosków o zmianę lub opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  b) przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającej na celu naliczenie odszkodowania lub jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,

  c) przygotowywania informacji wynikającej z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 17. przygotowywanie materiałów w celu dokonania przez Prezydenta Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta, oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 18. prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych i zadań samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 19. wydawanie informacji (w tym w formie wypisów, wyrysów, zaświadczeń) o przeznaczeniu działek na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym,
 20. prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 21. prowadzenie i aktualizowanie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 22. prowadzenie i przekazywanie do Wojewody zaktualizowanego rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 23. wydawanie postanowień opiniujących podziały nieruchomości,
 24. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 25. przygotowywanie gminnego programu ochrony nad zabytkami i monitorowanie jego realizacji,
 26. rozpatrywanie wniosków dotyczących ratowania zabytków nie będących własnością Gminy,
 27. prowadzenie procedur dotyczących ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  a) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  b) sporządzanie opinii w zakresie kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

  c) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania (wnioski, postanowienia, raporty, decyzje, analizy porealizacyjne, projekty planów, programów, strategii),

  d) gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie w Bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko dokumentów sporządzanych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących ocen oddziaływania dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla gminnych programów, planów, strategii,

  e) współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o znaczeniu gminnym oraz ponadlokalnym,

 28. organizacja i współorganizacja obchodów świąt państwowych, rocznic związanych z historią Ostrowca Świętokrzyskiego oraz innych uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta,
 29. organizacja i współorganizacja imprez promujących miasto oraz wszelkich działań mających na celu promocję miasta,
 30. uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym, takich jak wystawy, targi, misje gospodarcze, spotkania, itp.,
 31. opracowywanie programów i kampanii promocyjnych miasta oraz ich nadzór i koordynacja w kraju i zagranicą,
 32. realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, przygotowywanie komunikatów i informacji związanych z działalnością Gminy i decyzjami Prezydenta Miasta,
 33. organizacja konferencji prasowych, współdziałanie z miejskimi, regionalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu,
 34. redagowanie działu aktualności portalu internetowego Urzędu Miasta, redagowanie innych serwisów oraz portali społecznościowych o tematyce miejskiej i samorządowej dotyczącej miasta,
 35. analiza i archiwizacja informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności Gminy,
 36. koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta Miasta,
 37. współdziałanie z naczelnikami, kierownikami komórek organizacyjnych i dyrektorami miejskich jednostek organizacyjnych oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami w zakresie realizowania polityki informacyjnej Gminy,
 38. realizacja zadań związanych z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń,
 39. realizacja działań związanych z promocją miasta przez sport,
 40. prowadzenie współpracy z zagranicznymi miastami partnerskimi zgodnie z zawartymi umowami oraz inicjowanie nowych kontaktów międzynarodowych,
 41. obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych,
 42. rozwój systemu promocji i informacji dla inwestora,
 43. zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach lokalizacji inwestycji na terenie Gminy, uzgadnianie nowych lokalizacji oraz opracowywanie ofert ogólnych i szczegółowych w tym zakresie, wnioskowanie w sprawach dotyczących wykupów i wywłaszczenia nieruchomości pod planowane inwestycje komunalne oraz zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów,
 44. koordynacja zadań związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych,
 45. prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej Gminy – organizacja misji gospodarczych, prezentacja możliwości inwestycyjnych i kooperacyjnych Gminy na targach nieruchomości, w środowiskach gospodarczych oraz współpraca z instytucjami państwowymi i regionalnymi w tym zakresie,
 46. bieżący kontakt z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców, inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy jego przedstawicielami a potencjalnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 47. realizacja działań związanych z budżetem partycypacyjnym.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.