Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Kontakt:

Telefon:+48 41 26 72 232

E-mail: edukacja@um.ostrowiec.pl

Zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

 

1. W zakresie edukacji - realizacja zadań wynikających  z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a w szczególności:

a) realizacja spraw z zakresu tworzenia i prowadzenia publicznych placówek oświatowych oraz ich ewentualnej likwidacji,

b) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących placówek oświatowych lub pracowników w nich zatrudnionych,

c) sprawowanie nadzoru w zakresie organizacji i funkcjonowania gminnych placówek oświatowych, a w szczególności:

- kontrolowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

- współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie pracy wychowawczej i pedagogicznej,

- zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych tych placówek,

- gromadzenie i przetwarzanie danych z arkuszy organizacyjnych w wersji elektronicznej,

- prowadzenie procedury powoływania i odwoływania dyrektorów placówek,

- prowadzenie spraw dotyczących nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

- analiza realizacji budżetu placówek oświatowych i sporządzanie zbiorczych informacji w tym zakresie,

- weryfikacja planów finansowych placówek oświatowych,

- organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,

- monitorowanie i aktualizacja obwodów szkół publicznych,

d) realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,

e) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz załatwianie bieżących spraw z tym związanych,

f) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych, w tym przygotowanie dokumentacji emerytalno – rentowej,

g) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników w oświacie w oparciu o dokumenty archiwalne,

h) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem funduszu zdrowotnego nauczycieli,

i) koordynowanie i nadzorowanie pracy doradców metodycznych,

j) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

k) realizacja procesu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia, zatrudniających pracowników młodocianych,

l) udzielanie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom,

m) przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody,

n) przygotowywanie i rozliczanie porozumień z innymi gminami dotyczących pokrywania kosztów dotacji udzielonej przedszkolom przez Gminę na dzieci będące mieszkańcami tych innych gmin,

o) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej,

p) przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,

r) realizacja zadań zleconych Gminie w zakresie działań oświatowych (wyprawka szkolna, itp..

2. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie i ustawy z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcia trenerskie lub sportowe,

b) opracowywanie zbiorczych baz danych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej oraz przekazywanie danych między bazami danych oświatowych placówek oświatowych,

3. w zakresie spraw społecznych; realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

a) coroczne opracowywanie, koordynacja i nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) przygotowywanie projektów umów o dotacje, o świadczenie usług oraz zarządzeń Prezydenta Miasta o przyznanie środków gminnym jednostkom organizacyjnym na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

d) prowadzenie kontroli podmiotów realizujących zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e) wspieranie i współpraca ze środowiskami abstynenckimi i klubami anonimowych alkoholików,

f) współpraca ze świadczeniobiorcami i punktami konsultacyjnymi w zakresie leczenia odwykowego,

g) prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego oraz współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską i biegłymi psychiatrami,

- zawieranie umów z biegłymi w sprawie badania i wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych,

- przygotowywanie wniosków do sądu w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- naliczanie wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

a) coroczne opracowywanie oraz koordynacja realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego,

c) przygotowywanie umów o dotacje na realizację zadań sfery pożytku publicznego,

d) prowadzenie kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji,

e) prowadzenie Banku Informacji o organizacjach pozarządowych, realizujących zadania sfery pożytku publicznego,

f) udzielanie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym,

g) przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni,

4. prowadzenie rozliczeń finansowych zawartych umów o dotację w zakresie zadań wydziału,

5. realizacja zadań ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

6. koordynowanie realizacji zadania Gminy polegającego na prowadzeniu żłobków – ogłaszanie konkursów ofert, przygotowanie projektu umowy, kontrola realizacji zadania, planowanie, sprawozdawanie,

7. planowanie i przygotowanie spraw dot. remontów placówek oświatowych

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.