Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Ekologii i Infrastruktury

Kontakt:

Telefon: +48 41 26 72 179
E-mail:  mazik.piotr@um.ostrowiec.pl

Zadania Wydziału Ekologii i Infrastruktury

 

 1.  uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z urządzeń gminnych,
 2.  realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dotyczących zmian stanu wody na gruncie,
 3.  realizacja i koordynacja prac związanych z aglomeracją Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z ustawą Prawo wodne, w tym współpraca ze spółką - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz innymi gminami,
 4.  bieżąca kontrola stanu nawierzchni ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych trwale utwardzonych na terenie skwerów i parków oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
 5.  bieżąca kontrola stanu obiektów mostowych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
 6.  utrzymanie oznakowania dróg gminnych i placów (pionowego, poziomego, nazw ulic i placów),
 7.  wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 8.  koordynacja robót w pasie drogowym i korzystania z dróg, badania ruchu, wprowadzanie ograniczeń i objazdów,
 9.  współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu w Gminie,
 10. współpraca z Wydziałem Mienia Komunalnego w przygotowaniu dokumentów do wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego, dla uzyskania tytułu własności do nieruchomości zajętych pod gminne drogi publiczne,
 11. prowadzenie spraw dotyczących umów na korzystanie z gruntów pod drogi gminne oraz odszkodowań za bezumowne wykorzystywanie gruntów pod drogi gminne,
 12. przygotowywanie spraw związanych ze zmianami kategorii i przebiegów dróg gminnych i opiniowania zmian kategorii i przebiegów dróg innych zarządców na terenie miasta oraz zaliczanie nowych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalania ich przebiegu,
 13. realizowanie spraw ubezpieczenia dróg gminnych i ewentualnych odszkodowań,
 14. współdziałanie w sprawach rozstrzygania sporów wynikłych ze wznowienia granic pasa drogowego,
 15. uzgadnianie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury drogowej,
 16. wydawanie zezwoleń na przejazdy z ładunkiem ponadnormatywnym oraz naliczanie i pobieranie opłat i kar z tytułu wydanych zezwoleń,
 17. wydawanie warunków technicznych na: wykonanie nawierzchni dróg gminnych oraz podłączenia do kanalizacji deszczowej,
 18. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie prawidłowego oznakowania drogi w związku z jej zajęciem,
 19. orzekanie o przywróceniu do właściwego stanu pasa drogowego drogi gminnej po jego zajęciu,
 20. naliczanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które nie są związane z drogą,
 21. opiniowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych przez Wydział Planowania i Rozwoju w zakresie działalności wydziału,
 22. letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 23. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających oraz separatorów i urządzeń zabezpieczających przed powodzią, wykonywanie okresowych badań czystości wód opadowych i występowanie o przedłużenie pozwoleń wodno-prawnych, 
 24. współpraca z innymi zarządcami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy oraz opiniowanie dokumentacji w tym zakresie, a także zgłaszanie przyłączeń do egzekwowania opłat eksploatacyjnych,
 25. ustalanie i wnoszenie do właściwego organu opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej z powierzchni zlewni dróg i placów gminnych,
 26. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 27. letnie i zimowe utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg gminnych, na terenie zatok autobusowych i przystanków,
 28. nadzór nad utrzymaniem zdrojów ulicznych i rozliczanie dostaw wody w zdrojach ulicznych,
 29. nadzór nad utrzymaniem szaletów publicznych,
 30. nadzór nad utrzymaniem fontann miejskich, tablic ogłoszeniowych, ławek i innych konstrukcji w ciągach komunikacyjnych, 
 31. prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury i organizacji lokalnego transportu zbiorowego osób, a w szczególności:
 • a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników na terenie Gminy,
 • b) opiniowanie wniosków na etapie postępowań o zezwolenie na przewozy regularne osób na terenie Gminy, prowadzonych przez Starostę Powiatu i Marszałka
 • Województwa,
 • c) analizowanie efektywności transportu zbiorowego osób na terenie Gminy oraz potrzeb społecznych na przewozy,
 • d) przygotowywanie porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • e) planowanie optymalnego zabezpieczenia potrzeb społecznych na przewozy osób na terenie Gminy,
 • f) nadzorowanie realizacji potrzeb społecznych w zakresie przewozów osób na terenie Gminy,
 • g) określanie zasad systemu taryfowego, opłat za przejazdy oraz cen za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gmin sąsiednich w przypadku zawarcia z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski stosownego porozumienia,
 • h) kontrola usług przewozowych i przewoźników w zakresie zgodności wykonywanych usług z wydanym zezwoleniem na przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy,
 • i) opiniowanie regulaminów przewozowych i systemu taryfowego,
 • j) opiniowanie potrzeb budowy przystanków autobusowych,
 • k) remonty i konserwacje przystanków autobusowych na terenie Gminy, zgłaszanie potrzeb budowy wiat przystankowych i zatok przystankowych dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
 • l) udostępnianie przystanków autobusowych dla przewoźników realizujących regularne przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy,
 • m) określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków, zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie wraz ich rozliczaniem,
 • n) utrzymanie czystości przystanków autobusowych i zimowe utrzymanie terenów przystanków autobusowych,
 • o) opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących komunikacji zbiorowej,
 • p) współpraca z pozostałymi zarządcami dróg oraz jednostkami sprawującymi nadzór i kontrolę nad ruchem drogowym w zakresie transportu zbiorowego osób,
 1. wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych,
 2. wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym i ustalanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym,
 3.  opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – ZUD,
 5. rozliczanie bieżących opłat z tytułu wyłączeń gruntów leśnych pod potrzeby realizacji zadań Gminy,
 6. sprawy z zakresu rolnictwa, uczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych w rolnictwie (likwidacja szkód), współdziałanie z organizacjami rolników w rozpowszechnianiu komunikatów dla potrzeb rolników,
 7. oflagowywanie miejsc uroczystości oraz tras przemarszów, związanych z obchodami świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta,
 8. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 9. nadzór nad bieżącym utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenach gminnych, w tym również w pasach drogowych dróg gminnych oraz parków, a także rekultywacja i realizacja spraw wycinki drzew i krzewów, będących w kompetencji Gminy,
 10. utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych i miejsc pochówków żołnierzy oraz utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, utrzymanie i konserwacja cmentarza żydowskiego – Kirkutu,
 11. prowadzenie rejestru Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy,
 12. realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów lasów komunalnych,
 13. utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych, sportowo-rekreacyjnych i małej architektury usytuowanych na terenach gminnych,
 14. wieloletnie i roczne planowanie remontów w zakresie infrastruktury miejskiej będącej we władaniu Gminy,
 15. przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, projektów umów, wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków wykonania i odbioru planowanych do realizacji zadań w zakresie bieżących remontów,
 16. sprawowanie nadzorów technicznych nad realizacją prac remontowych oraz potwierdzanie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego umów i zadań realizowanych ze środków własnych Gminy,
 17. bieżące i końcowe rozliczanie zadań remontowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 18. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
 • a) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,
 • b) prowadzenie monitoringu środowiska i edukacji ekologicznej,
 • c) współpraca z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska,
 • d) opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska, programu ograniczenia niskiej emisji, monitoring i przygotowywanie raportów z realizacji programów,
 • e) prowadzenie spraw dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia ekologicznego,
 • f) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i korzystaniem ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • g) przedkładanie marszałkowi województwa danych dotyczących wyrobów zawierających azbest,
 1. realizacja działań edukacyjnych wynikających z przepisów środowiskowych i programu ochrony środowiska,
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
 • a) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • b) prowadzenie publicznie dostępnych informacji o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie tych informacji drogą elektroniczną,
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
 • a) ustalanie wymiaru opłaty na podstawie składanych deklaracji gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy,
 • b) przygotowywanie aktów prawa miejscowego przewidzianych ustawą,
 • c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 • d) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • e) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne,
 • f) prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji przewidzianej ustawą,
 • g) prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,
 • h) sprawdzanie w imieniu Gminy i kontrola podłączeń do kanalizacji sanitarnej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nadzór nad ich realizacją,
 • i) prowadzenie spraw z zakresu zastępczego wywozu nieczystości ciekłych z posesji na terenie Gminy, prowadzenie spraw związanych z rejestrem podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • j) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i realizacja zadań wynikających z obowiązków, spoczywających na właścicielach tych instalacji i urządzeń,
 • k) likwidacja dzikich wysypisk z terenów gminnych,
 • l) utrzymanie czystości dróg i terenów gminnych oraz urządzeń na terenach gminnych,
 • m) wyposażanie ciągów pieszych gminnych w kosze i pojemniki na odpady oraz nadzorowanie ich konserwacji i opróżniania,
 • n) utrzymanie szaletów publicznych,
 • o) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
 • p) zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
 • q) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a w szczególności zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzenia lasów, stanowiących własność gminy,
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:
 • a) uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż oraz zakresu i sposobu wykonywania obowiązków związanych z cofnięciem albo wygaśnięciem koncesji,
 • b) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego oraz uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
 • c) opiniowanie projektów robót geologicznych,
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a w tym prowadzenie postępowań  w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,  a w szczególności:
 • a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • b) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów,
 • c) prowadzenie postępowań w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,
 • d) zbieranie informacji o przedsiębiorcach wytwarzających odpady,

56) realizacja i aktualizowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008-2032,
57) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:

 • a) kontrola przestrzegania w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym przez Prezydenta Miasta zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • b) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 1. realizacja zadań gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w zakresie przyjmowania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, wraz z wprowadzeniem informacji w nich zawartych do elektronicznej centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 2. realizacja innych zadań wynikających z zawartych porozumień, umów i zarządzeń (np. realizacja porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie „Czystego powietrza”, porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zadania zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej, Ronda Powstania Styczniowego, realizacja umów w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w zakresie pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich, porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowieckim w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz innych zawieranych przez Gminę).
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.