Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Urząd Stanu Cywilnego

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Siennieńska 47

tel. 41 26 72 272, 41 26 72 273, 41 26 72 274

Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30

Zasięg terytorialny (okręg rejestracji): Ostrowiec Świętokrzyski i Gmina Bodzechów

Zakres działania:
1) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie karty urodzenia/karty martwego urodzenia oraz protokołu zgłoszenia urodzenia lub zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego oraz orzeczeń sądowych;
2) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, zaświadczeń o zawartym małżeństwie wyznaniowym ze skutkiem cywilnym oraz orzeczeń sądowych;
3) sporządzanie aktów zgonów w oparciu o kartę zgonu i protokół zgłoszenia;
4) sporządzanie aktów zgonu osób o nieustalonej tożsamości;
5) przenoszenie treści dokumentu stanu cywilnego, będącego dowodem zdarzenia i jego rejestracji do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji w formie czynności materialno-technicznej;
6) przenoszenie treści zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego w drodze odtworzenia w formie czynności materialno-technicznej, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami;
7) rejestrowanie w formie czynności materialno-technicznej w rejestrze stanu cywilnego urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo
zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
8) realizacja wniosków dotyczących odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia, zniszczenia całości lub części księgi, jak również wówczas, gdy Urząd Stanu Cywilnego nie posiada księgi;
9) prowadzenie postępowań administracyjnych i dowodowych w zakresie realizowanych spraw;
10) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
11) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
12) wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym;
13) wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy (tzw. tłumaczenia pomocnicze) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/1191;
14) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
15) sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej w wyniku uzupełnienia, sprostowania aktu stanu cywilnego oraz na podstawie dokumentów zagranicznych nie wymagających uznania;
16) uznawanie orzeczeń sądu państwa obcego lub rozstrzygnięć innego organu obcego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w tym sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;
17) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach małżeństw sporządzonych przez Kierownika USC w Krakowie, w przypadku rejestracji zgonu osoby pozostającej w związku małżeńskim;
18) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, prowadzenie rejestru uznań oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru uznań;
19) przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
20) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) do 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia;
21) przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
22) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków;
23) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania;
24) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą;
25) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym;
26) wydawanie formularzy zaświadczeń stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego;
27) prowadzenie rejestru oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
28) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia o uznaniu ojcostwa złożone przed Kierownikiem USC;
29) zamieszczanie przypisków przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby;
30) występowanie w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia do ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL dla urodzonych w kraju dzieci obywateli polskich oraz dzieci cudzoziemców trwale związanych z Polską, a także występowanie o zmianę numeru PESEL;
31) pisemne lub elektroniczne powiadamianie osób o nadaniu lub zmianie numeru PESEL;
32) wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
33) wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL;
34) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przekazywania dokumentów tożsamości osób zmarłych;
35) współdziałanie z właściwymi komendantami uzupełnień w zakresie przekazywania książeczek wojskowych osób zmarłych;
36) wysyłanie zleceń do innych organów w związku z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego w zakresie działania komórki organizacyjnej;
37) rejestracja, weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie działania komórki organizacyjnej;
38) organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin;
39) organizowanie w USC ceremonii związanych z zawarciem związku małżeńskiego;
40) prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw;
41) unieważnianie aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, a błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;
42) unieważnianie wzmianki dodatkowej, jeżeli wzmiankę dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego lub błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;
43) wykonywanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, konwencji, rozporządzeń Rady UE w zakresie sporządzonych aktów stanu cywilnego;
44) wydawanie kserokopii dokumentów z akt zbiorowych


 

Kierownik Urządu Stanu Cywilnego:

Beata Duda                         

 

Zastępca:

Małgorzata Dąbrowska        

 

Zastępca:

Sylwia Janik                              

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.