Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Inwestycji

Kontakt:

Telefon:+48 41 26 72 160
E-mail:win@um.ostrowiec.pl

Zadania Wydziału Inwestycji:

 

1. wieloletnie i roczne planowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych,

2. przygotowanie materiałów i występowanie z wnioskami o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. dla inwestycji wyszczególnionych w planach inwestycyjnych Gminy oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa, które uprawniają do rozpoczęcia robót budowlanych,

3. przygotowanie projektów umów i wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji warunków zamówienia, opisów przedmiotów zamówienia na opracowanie dokumentacji, wykonawstwa i warunków realizacji robót inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych oraz czynny udział w postępowaniach przetargowych,

4. przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, projektów umów, wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji warunków zamówienia oraz warunków wykonania i odbioru planowanych do realizacji zadań związanych z generalnymi remontami dróg, analogicznymi do nowego procesu inwestycyjnego,

5. koordynacja prac uczestników procesu inwestycyjnego na etapie jego projektowania, współpraca z jednostkami właściwymi do oceny i uzgodnień projektów,

6. analizowanie dokumentacji technicznej przed skierowaniem jej do realizacji i aktualizacja kosztorysów inwestorskich,

7. przygotowanie umów na realizację gminnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

8. przekazywanie placu budowy wykonawcom robót przy współudziale przedstawicieli zarządców infrastruktury,

9. sprawowanie nadzorów technicznych nad inwestycjami gminnymi i potwierdzanie wykonania umów w zakresie rzeczowym oraz przy projektach realizowanych ze środków własnych i środków zewnętrznych, jak również zlecanie na zewnątrz nadzorów technicznych związanych z realizowanymi przedsięwzięciami,

10. bieżące i końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych Gminy oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

11. organizacja i przeprowadzanie odbioru inwestycji gminnych przy udziale przedstawicieli zarządców infrastruktury, w tym odbiorów częściowych i robót zanikających oraz odbiorów z zakresu usług i dostaw związanych z realizacją tych zadań oraz rozliczanie nadzorów zlecanych na zewnątrz,

12. współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a w przypadku inwestycji będących w trakcie realizacji, współfinansowanych ze środków zewnętrznych współpraca w zakresie przekazywania materiałów odnośnie zmian w stosunku do projektów podstawowych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, na które wyrazić musi zgodę instytucja zarządzająca, przekazywania kopii dokumentów dotyczących zawartych umów w ramach tych projektów (lub ich zmian. oraz pism i odpowiedzi do wykonawców, protokołów odbioru i informacji na temat terminów płatności oraz innych dokumentów mających wpływ na wykonanie zadań,

13. współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do rozliczania inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,

14. współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju w zakresie przekazywania informacji nt.zadań planowanych do realizacji w zakresie Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Gminnego Programu Rewitalizacji, Strategii Terytorialnych oraz innych kluczowych dokumentów, na podstawie których realizowane są zamierzenia inwestycyjne gminy oraz uczestnictwo w naradach w sprawie oceny realizacji zadań wynikających z dokumentów strategicznych,

15. współpraca z Wydziałem Mienia Komunalnego w zakresie przygotowywania dokumentacji w sprawie wykupów i wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje gminne,

16. aktualizacja planów rozwoju sieci i urządzeń komunalnych w dostosowaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

17. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID w okresie przygotowywania i trwania inwestycji do podpisania końcowego protokołu odbioru wspólnie z Wydziałem Mienia Komunalnego, w tym:

a) uzgadnianie przebiegu granicy pasa drogowego na etapie przygotowania inwestycji,

b) uczestnictwo podczas wyznaczania granicy pasa drogowego,

c) przygotowanie inwentaryzacji działek przejętych pod pas drogowy,

d) przyjęcie w terenie wyznaczonych przez geodetę punktów granicznych pasa drogowego,

e) sporządzanie protokołów z wydania nieruchomości zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

f) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu wypłaty odszkodowania,

g) wizje w terenie z rzeczoznawcą podczas oględzin nieruchomości,

h) analiza operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości,

i) przygotowanie wniosków do sądu o wyrażenie zgody na złożenie kwoty odszkodowania do depozytu sądowego w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego działek przejętych pod pas drogowy,

j) rozliczenie finansowe poszczególnych działek przejętych pod pas drogowy,

18. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości pod inwestycje w zakresie pasów drogowych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

19. uzgadnianie dokumentacji technicznej dot. infrastruktury drogowej,

20. aktualizacja planu transportowego,

21. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – ZUD,

22. prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z wyburzaniem budynków,

23. sporządzanie rocznych inwentaryzacji inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych,

24. współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju w zakresie opiniowania inwestycji na etapie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunków zabudowy lub lokalizacji celu publicznego,

25. pozyskiwanie map do celów projektowych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

26. przygotowywanie koncepcji oraz zapisów niezbędnych do realizacji zadań na potrzeby programów funkcjonalno-użytkowych oraz realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj,

27. czynne uczestnictwo w gminnych wielozadaniowych i międzywydziałowych zespołach roboczych związanych z realizacją zamierzeń inwestycyjnych,

28. realizacja opracowań strategicznych związanych z realizacją drogowych zamierzeń inwestycyjnych,

29. wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady z tytułu udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane,

30. prowadzenie spraw dot. oświetlenia miejskiego, a w szczególności:

a) nadzór nad bieżącym utrzymaniem oświetlenia miejskiego i iluminacji gminnych na terenie miasta oraz bieżące i końcowe rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

b) nadzór nad użyczaniem zasilania w energię elektryczną dla potrzeb imprez masowych i wydarzeń okolicznościowych,

c) współpraca z dostawcami energii elektrycznej w zakresie właściwego oświetlenia oraz prawidłowych rozliczeń za zużytą energię,

d) zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej,

e) wydawanie warunków technicznych na wykonanie oświetlenia ulicznego,

f) wieloletnie i roczne planowanie inwestycji i remontów w zakresie oświetlenia miejskiego,

g) realizacja planów zakupowych iluminacji świetlnych, świątecznych ozdób placów, dróg oraz użytkowanie już istniejących, będących w zasobach gmin.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.